ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างาน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร 5 ปี ขี้นไป ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ,การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
 • มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเอกสาร และการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
 • มีทักษะในการบริหารจัดการระบบงานเอกสารภายในแผนกนิติกรรม ในธุรกิจบ้านจัดสรรอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน แก่ลูกค้าที่ดี และมีภาวะผู้นำที่ดีในการปฏิบัติงาน

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น (แต่งกายสุภาพ)