• รับจำนวน 1 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงานใหญ่ ถนนรามคำแหง2 บางนา-ตราด กม.8
  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวักกรุงเทพมหานคร

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา โฆษณา-ประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ(การตลาด) หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านวางแผนกลยุทธ์สื่อประชาสัมพันธ์, การสื่อสารการตลาด, CRM ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บ้านจัดสรร, ห้างสรรพสินค้า, ช้อปปิ้งมอลล์รูปแบบทันสมัย 3 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการเขียนข่าว, Content, สื่อการตลาด Online รวมถึงมี connection ที่ดีกับสื่อแขนงต่างๆ ภายนอกองค์กร
  • มีประสบการณ์และความสามารถด้านการจัดงาน Press Conference ในธุริจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะการประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • วุฒิการศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน – บัตรประชาชน
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
  • เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

  รับจำนวน 1  อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน  ดูแลพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างเว็บไซด์ ออกแบบให้มีความทันสมัย อัพเดทคอนเทนท์ Social Media Facebook Fan Page twitter ตลอดจนกลยุทธ์การตลาด Online ในรูปแบบ Social Network สื่อประชาสัมพันธ์ Online ให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในธุรกิจที่หลากหลายขององค์กร

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความสามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซด์องค์กร 2  ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกลยุทธ์เชิงการตลาด ในรูปแบบ Social Network , Marketing Online เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี
 • ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง
 • ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง
 • ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง
 • รับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน   ควบคุมงานสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร  การกำหนดควบคุมตำแหน่ง ค่าระดับตามแบบผังโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา  ช่างสำรวจ  หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ กำหนด-ควบคุมตำแหน่ง วัดค่าระดับ ในงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่  3  ปี ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบที่ดี  และมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี

  รับจำนวน 2 อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน  ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ใน โครงการ Blue Lagoon 2, ไอฟิล-บางนา  และโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  ที่มีแผนงานการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 28-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา โยธา,ไฟฟ้า ,ก่อสร้าง,ช่างสำรวจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 3  ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านงานถอดแบบ ประมาณราคา  การตรวจสอบคุณภาพบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  มีทักษะด้านการจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง
 • หน้าที่รายละเอียดงาน    ดูแลประสานงานการตรวจรับ ซ่อมแซม และส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า ,งานระบบสาธารณะณูปโภคส่วนกลางภายในโครงการ, งานดูแลและให้บริการหลังการขายแก่ลูกบ้านภายในโครงการไอฟิลบางนา และบลูลากูน 2

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารโครงการบ้านจัดสรร,หรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
  • มีทัศนคติและทักษะในการติดต่อสื่อสาร การบริการ และการประสานงานกับลูกค้าที่ดี
  • มียานพานะส่วนตัว ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในการประสานงานระหว่างโครงการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน  งานด้านการบริหารโครงการ ระบบงานบริการหลังการขาย การจัดระบบรับงานแจ้งซ่อม เจรจาประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,การติดต่อหน่วยงานราชการ,การดูแลการจัดการประชุมนิติบุคคล และที่เกี่ยวข้อง ของโครงการบลูลากูน, เลควิวพาร์ค, ไอฟิล บางนา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานบริหารโครงการ Property Management , งานระบบงานบริการหลังการขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรขนาดใหญ่
  • มีทัศนคติและภาวะผู้นำที่ดี ตลอดทักษะในการประสานงาน และการบริหารทีมงานที่ดี

  รับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน  ดูแล ควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ ระยะเวลา มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย  ,ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ , จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง(โครงการบ้านจัดสรร บลูลากูน 2  ไอฟิล-บางนา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 28-35 ปี วุฒิ  ปวส.-ปริญญาตรี  สาขา  ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานระบบไฟฟ้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 3-5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  รับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน  ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ.,ดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ, ควบคุมตรวจสอบระเบียการจอดรถ ฯลฯ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย  วุฒิ ม.6/ปวช – ปวส. ขึ้นไป อายุ 22-28 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานประสานงานทั่วไป,งานอาคารสถานที่ หรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
  • มีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานหน้างานได้ มีทักษะในการประสานงานที่ดี
  • สามารถเข้างานเป็นรอบตามที่บริษัทกำหนดได้
  • ขยัน อดทน  ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

  รับจำนวน 1  อัตรา

  หน้าที่รายละเอียดงาน  ดูแล ควบคุม ติดตาม และปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุง วางแผนระบบงานซ่อมบำรุง”นัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์” ภายในโครงการทั้งหมด

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 35-40 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิคส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างาน 3-5  ปี ขึ้นไป ด้านการควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารชุด ,อพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่
  • มีทักษะด้านการดูแลงานซ่อมบำรุงระบบ PM ระบบปั๊มอาคารชุด ระบบปรับอากาศ ในอาคาร

  มีทัศนคติและภาวะผู้นำที่ดี   ตลอดจนทักษะในการวางแผน ควบคุมและติดตามงานอย่างเป็นระบบ

 • ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง
 • ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง